Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur (AB) van Molenstichting SIMAV wordt gevormd door één vertegenwoordiger van elk van de gemeenten in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en door één persoon van het waterschap Rivierenland. Het AB is het hoogste orgaan binnen de Molenstichting; het AB benoemt de leden van het Dagelijks Bestuur.
De AB-leden zijn (oud-)bestuurders van gemeenten en het waterschap of hebben/ hadden daar een nauwe band mee.

Gemeente Alblasserdam                      => Mw. A. D. Zandvliet
Gemeente Gorinchem                           => D. van Zanten
Gemeente Hardinxveld-Giessendam => J. Nederveen
Gemeente Molenlanden                       => J. Quik
Gemeente Papendrecht                        => C. de Ruijter
Gemeente Sliedrecht                             => D.R. van der Borg
Gemeente Vijfheerenlanden                => M. van Middelkoop
Waterschap Rivierenland                    => M. Gremmen

Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur (DB) van Molenstichting SIMAV geeft leiding aan de organisatie en is voor zijn handelen verantwoording verschuldigd aan het Algemeen Bestuur.
Het DB bestaat uit minimaal 5 leden en maximaal uit 7 leden. De bestuursleden worden benoemd door het Algemeen Bestuur.
Het DB wordt voornamelijk gevormd door (oud-)(gemeente)bestuurders en andere ervaren bestuurders. Zij vertegenwoordigen de Stichting in en buiten rechten.

Voorzitter                            => T.C. (Teus) van Gelder te Nieuwpoort
Secretaris                            => H. (Herman) van Santen te Gorinchem
2e secretaris                       => F. (Floor) de Lange te Zederik
Penningmeester                 => H. (Henk) van Dieren te Lexmond
2e Penningmeester            => L. (Linda) Mak te Ottoland
Technische zaken              => J. (Juriean) Kramer te Papendrecht

College van Beschermlieden
Na de herindeling van de gemeenten en het opheffen van de polders namen de (nieuwe) burgemeesters en de dijkgraaf van het Waterschap Rivierenland als hun rechtsopvolgers op 10 maart 2006 zitting in het College van Beschermlieden.
Dit College heeft geen bestuurlijke bevoegdheden, maar draagt het belang van het werk van SIMAV naar buiten uit en zorgt voor de bestuurlijke en maatschappelijke verankering.
Zij adviseren gevraagd en ongevraagd het bestuur van SIMAV.

De Burgemeesters van de gemeenten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
De Dijkgraaf van Waterschap Rivierenland

Technische Commissie
Molenstichting SIMAV heeft een Technische Commissie (TC), waarvan de leden met hun specifieke professionele technische kennis het bestuur bij het beheer en in stand houden van de molens van advies kunnen dienen.
De TC is belast met het coördineren van alle (onderhouds)werkzaamheden aan de molens, molenwoningen en andere gebouwen. Men stelt onderhouds- en restauratieplannen op en voert de directie over deze werken. De TC beoordeelt offertes en wikkelt deze af, controleert leveranties en uitgevoerde werkzaamheden. De TC overlegt met externe adviseurs, overheidsinstanties en subsidiënten. Tevens adviseert de TC bij het aanstellen van molenaars en het aanwijzen van huurders.

Juriean Kramer                     => voorzitter (DB-lid)
Overige leden:
Gert van Ek
Jan Ensing
Herman Korevaar
Michel Pantekoek
Teus Stam
Jan Verheij

Erfgoed Commissie
Het onderhouden van historische monumenten is de hoofdtaak van Molenstichting SIMAV. Binnen de stichting zijn enkele specifieke deskundigen actief die het bestuur adviseren over de zorg aan molens. Zij staan de Technische Commissie bij met hun kennis en ervaring, met name op het omgaan met de monumentale waarden. Het op de juiste wijze omgaan met het monument bij onderhoud en reparatie is een belangrijk aandachtsgebied. Ool toetst de commissie vooraf de plannen voor groot-onderhoud en renovatie.van de leden met hun specifieke professionele technische kennis het bestuur bij het beheer en in stand houden van de molens van advies kunnen dienen.
De TC is belast met het coördineren van alle (onderhouds)werkzaamheden aan de molens, molenwoningen en andere gebouwen. Men stelt onderhouds- en restauratieplannen op en voert de directie over deze werken. De TC beoordeelt offertes en wikkelt deze af, controleert leveranties en uitgevoerde werkzaamheden. De TC overlegt met externe adviseurs, overheidsinstanties en subsidiënten. Tevens adviseert de TC bij het aanstellen van molenaars en het aanwijzen van huurders.

Henk Lakerveld                    => voorzitter
Katrien Koppers

PR & Communicatie Commissie
Molenstichting SIMAV heeft een PR & Communicatie Commissie (PRC) die tot taak heeft de molens als cultuurhistorisch erfgoed breed onder de aandacht brengen van de bevolking te brengen. Hierbij maakt zij gebruik van de mogelijkheden die het internet en sociale media bieden.
De PRC promoot de activiteiten van SIMAV onder inwoners van de regio bij publieksevenementen en draagt zorg voor het openstellen van bezoekmolens. Zij geeft periodiek een digitale nieuwsbrief uit en verzorgt de informatieverstrekking aan de media.
Specifieke activiteiten/projecten zijn het ontvangen van schoolklassen, het verstrekken van lesbrieven, het ontwikkelen van fietsroutes, enz.
Een nevendoel van de PRC is het aantrekken van sponsoren en donateurs (Vrienden) om fondsen te genereren voor het onderhoud aan de molens.

Teus van Gelder             => voorzitter (DB-lid)
Aris van Dam                  => secretaris
Overige leden:
Bas de Deugd
Lucia Hubregtse
Dick Verweij
Cees van der Wal

Centrale ondersteuning
Bij de uitvoering van het uitgebreide scala van activiteiten heeft de Molenstichting SIMAV de steun van verscheidene deskundigen, die zich op hun specifieke terrein voor de molens inzetten.

Herman van Santen               => secretaris
Henk van Dieren                     => penningmeester
Overige medewerkers:
Floor de Lange                         => 2e secretaris
Linda Mak                                => 2e penningmeester
Joke van Driel                          => secretariaat/administratie
Gerrit Vonk                               => archivaris
Marcel Hoornweg                    => ICT
Peter Scheepers                        => ICT
Jan Ensing                                 => webmaster
Meins Brand – van der Wal    => beheerder De Liefde
Dick van Meerkerk                   => beheerder De Liefde